Antiik ja Vanavara

Silla 14, Rakvere, Estonia. There is a larger selection of goods on site. All the goods do not fit on this website.

Antiik ja Vanavara

Silla 14, Rakvere, Estonia. There is a larger selection of goods on site. All the goods do not fit on this website.

Isikuandmete privaatsuspoliitika

Käesolevat isikuandmete privaatsuspoliitikat (edaspidi Privaatsuspoliitika) kohaldatakse kogu teabele, mida veebileht Antiik ja Vanavara, (edaspidi Antiik ja Vanavara) asub domeeninime antiikjavanavara.matrixonpeegel.com (ja ka selle alamdomeenidel) ), saab kasutaja kohta teavet saada veebilehte antiikjavanavara.matrixonpeegel.com (ja ka selle alamdomeene), selle programme ja tooteid kasutades.

1. Mõistete määratlus

1.1 Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi termineid:

1.1.1. “Saidi administratsioon” (edaspidi administratsioon) – Antiik ja Vanavara veebisaiti haldama volitatud töötajad, kes korraldavad ja (või) teostavad isikuandmete töötlemist, samuti määravad kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu. töödeldavad isikuandmed, isikuandmetega tehtavad toimingud (toimingud).

1.1.2. „Isikuandmed” – mis tahes teave, mis on seotud otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatava isikuga (isikuandmete subjekt).

1.1.3. Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming (toiming) või toimingute (toimingute) kogum, mis tehakse automatiseerimisvahendeid kasutades või ilma selliseid vahendeid kasutamata isikuandmetega, sealhulgas kogumine, salvestamine, süstematiseerimine, kogumine, säilitamine, täpsustamine (uuendamine, muutmine). ), isikuandmete väljavõte, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, juurdepääs), depersonaliseerimine, blokeerimine, kustutamine, hävitamine.

1.1.4. “Isikuandmete konfidentsiaalsus” on operaatorile või muule isikuandmetele juurdepääsu omavale isikule kohustuslik nõue mitte lubada nende levitamist ilma isikuandmete subjekti nõusolekuta või muu õigusliku aluse olemasoluta.

1.1.5. “Antiik ja Vanavara veebisait” on omavahel ühendatud veebilehtede kogum, mis asub Internetis kordumatul aadressil (URL): antiikjavanavara.matrixonpeegel.com, samuti selle alamdomeenid.

1.1.6. “Alamdomeenid” on Antiik ja Vanavara veebilehele kuuluvad kolmanda taseme domeenidel asuvad lehed või lehtede kogum, samuti muud ajutised lehed, mille allosas on märgitud administratsiooni kontaktandmed

1.1.7. “Veebi Antiik ja Vanavara kasutaja” (edaspidi nimetatud Kasutaja) on isik, kellel on Interneti kaudu juurdepääs Antiik ja Vanavara veebilehele ning kes kasutab Antiik ja Vanavara veebilehe teavet, materjale ja tooteid.

1.1.8. “Küpsised” -väike osa veebiserveri saadetud ja kasutaja arvutisse salvestatud andmetest, mille veebiklient või veebibrauser edastab iga kord veebiserverile HTTP-päringus, kui ta üritab vastava saidi lehte avada.

1.1.9. “IP-aadress” on arvutivõrgu sõlme unikaalne võrguaadress, mille kaudu Kasutaja saab juurdepääsu Antiik ja Vanavarale.

2. Üldsätted

2.1. Veebilehe Antiik ja Vanavara kasutamine Kasutaja poolt tähendab käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimustega nõustumist.

2.2. Privaatsuspoliitika tingimustega mittenõustumisel peab Kasutaja lõpetama Antiik ja Vanavara veebilehe kasutamise.

2.3. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib Antiik ja Vanavara veebilehel. Antiik ja Vanavara ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute veebisaitide eest, millele Kasutaja pääseb Antiik ja Vanavara veebilehel olevate linkide kaudu.

2.4. Administratsioon ei kontrolli Kasutaja esitatud isikuandmete õigsust.

3. Privaatsuspoliitika teema

3.1. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab administratsioonile kohustuse mitte avaldada ja tagada isikuandmete privaatsuse kaitse kord, mille kasutaja esitab administratsiooni taotlusel Antiik ja Vanavara veebisaidil registreerumisel või infopostituse tellimisel.

3.2. Käesoleva privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks lubatud isikuandmed edastab Kasutaja Antiik ja Vanavara veebilehel olevaid vorme täites ning need sisaldavad järgmist teavet:
3.2.1. Kasutaja perekonnanimi, eesnimi, isanimi;
3.2.2. Kasutaja kontakttelefon;
3.2.3. meiliaadress (e-mail)
3.2.4. kasutaja elukoht (vajadusel)
3.2.5. foto (vajadusel)

3.3. Antiik ja Vanavara kaitseb lehtede külastamisel automaatselt edastatavaid andmeid:

  • IP-aadress;
  • teave küpsistest;
  • brauseri teave
  • juurdepääsuaeg;
  • viitaja (eelmise lehe aadress).

3.3.1. Küpsiste keelamine võib põhjustada võimetuse pääseda juurde saidi osadele, mis nõuavad autoriseerimist.

3.3.2. Antiik ja Vanavara kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide ennetamiseks, tuvastamiseks ja lahendamiseks.

3.4. Kõik muud ülalnimetamata isikuandmed (külastuste ajalugu, kasutatud brauserid, operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele säilitamisele ja levitamata jätmisele, välja arvatud lõigetes sätestatud juhtudel. 5.2. käesolevast privaatsuspoliitikast.

4. Kasutaja isikuandmete kogumise eesmärgid

4.1. Administratsioon võib kasutada Kasutaja isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
4.1.1. Antiik ja Vanavara veebilehel registreeritud Kasutaja identifitseerimine tema edasiseks autoriseerimiseks.
4.1.2. Kasutajale juurdepääsu võimaldamine isikustatud andmetele Antiik ja Vanavara veebilehelt.
4.1.3. Kasutajaga tagasiside vormistamine, sh teatiste, Antiik ja Vanavara veebilehe kasutamisega seotud päringute saatmine, Kasutaja päringute ja avalduste menetlemine.
4.1.4. Kasutaja asukoha määramine turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks.
4.1.5. Kasutaja esitatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse kinnitamine.

4.1.6. Konto loomine Antiik ja Vanavara veebilehe osade kasutamiseks, kui Kasutaja on nõustunud konto loomisega.
4.1.7. Teavitused Kasutajale e-posti teel.
4.1.8. Kasutajale tõhusa tehnilise toe pakkumine, kui Antiik ja Vanavara veebilehe kasutamisel ilmnevad probleemid.
4.1.9. Kasutajale tema nõusolekul Antiik ja Vanavara veebilehe nimel eripakkumiste, uudiskirjade ja muu teabe edastamine.

5. Isikuandmete töötlemise meetodid ja tingimused

5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub tähtajatult, mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseerimisvahendeid kasutades või selliseid vahendeid kasutamata.

5.2. Kasutaja isikuandmeid võib edastada Eesti Vabariigi volitatud valitsusasutustele ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud alustel ja viisil.

5.3. Isikuandmete kaotsimineku või avalikustamise korral on Administratsioonil õigus mitte teavitada Kasutajat isikuandmete kadumisest või avaldamisest.

5.4. Administratsioon võtab vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid volitamata või juhusliku juurdepääsu, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise, samuti kolmandate isikute muude ebaseaduslike tegevuste eest.

5.5. Administratsioon võtab koos Kasutajaga kõik vajalikud meetmed, et vältida kasutaja isikuandmete kadumisest või avalikustamisest põhjustatud kahjusid või muid negatiivseid tagajärgi.

6. Poolte õigused ja kohustused

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. Teha vaba otsus oma isikuandmete edastamise kohta, mis on vajalikud Antiik ja Vanavara veebilehe kasutamiseks, ja anda nõusolek nende töötlemiseks.

6.1.2. Värskendage, täiendage esitatud teavet isikuandmete kohta, kui see teave muutub.

6.1.3. Kasutajal on õigus saada administratsioonilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadustega piiratud. Kasutajal on õigus nõuda administratsioonilt oma isikuandmete selgitamist, nende blokeerimist või hävitamist, kui isikuandmed on puudulikud, aegunud, ebatäpsed, ebaseaduslikult saadud või ei ole vajalikud töötlemise märgitud eesmärgi saavutamiseks, samuti võtta kasutusele meetmed. seadusega ette nähtud tema õiguste kaitseks. Selleks piisab, kui teavitada administratsiooni määratud e-posti aadressil.

6.2. Administratsioon on kohustatud:

6.2.1. Kasutage saadud teavet ainult käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4 nimetatud eesmärkidel.

6.2.2. Tagama, et konfidentsiaalset teavet hoitakse saladuses, ei avaldata ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüa, vahetada, avaldada ega muul võimalikul viisil avaldada Kasutaja edastatud isikuandmeid, välja arvatud lõiked. 5.2. käesolevast privaatsuspoliitikast.

6.2.3. Rakendage ettevaatusabinõusid Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks vastavalt protseduurile, mida tavaliselt kasutatakse seda tüüpi teabe kaitsmiseks olemasolevates äritehingutes.

6.2.4. Blokeerige asjaomase kasutajaga seotud isikuandmed alates kasutaja või tema seadusliku esindaja või isikuandmete subjektide õiguste kaitse volitatud asutuse pöördumisest või taotlusest läbivaatamise ajaks, kui tuvastatakse ebausaldusväärsed isikuandmed või õigusvastased toimingud.

7. Osapoolte vastutus

7.1. Administratsioon, kes ei ole oma kohustusi täitnud, vastutab kahjude eest, mida Kasutaja on kandnud seoses isikuandmete ebaseadusliku kasutamisega, vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud lõigetes sätestatud juhtudel. 5.2. ja 7.2. käesolevast privaatsuspoliitikast.

7.2. Konfidentsiaalse teabe kaotamise või avalikustamise korral ei vastuta administratsioon, kui see konfidentsiaalne teave:
7.2.1. Sai avalikuks omandiks enne selle kadumist või avalikustamist.
7.2.2. See oli saadud kolmandalt isikult kuni selle saamiseni ressurssi administratsiooni poolt.
7.2.3. Avalikustati kasutaja nõusolekul.

7.3. Kasutaja vastutab täielikult Eesti Vabariigi õigusaktide, sealhulgas reklaamiseaduste, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse, kaubamärkide ja teenusemärkide kaitse nõuete täitmise eest, kuid mitte ainult loetletuga, sealhulgas täieliku vastutusega materjalide sisu ja vormi eest.

7.4. Kasutaja tunnistab, et vastutus igasuguse teabe eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: andmefailid, tekstid jne), millele tal võib Antiik ja Vanavara veebilehe osana juurdepääs olla, lasub sellise teabe edastanud isikul.

7.5. Kasutaja nõustub, et Antiik ja Vanavara veebilehe osana talle edastatav teave võib olla intellektuaalomandi objektiks, mille õigused on kaitstud ja kuuluvad teistele Kasutajatele, koostööpartneritele või reklaamiandjatele, kes postitavad sellist teavet Antiik ja Vanavara veebilehele. .
Kasutaja ei tohi sellisel sisul (täielikult või osaliselt) muuta, rentida, laenutada, müüa, levitada ega luua tuletatud teoseid, välja arvatud juhul, kui sellise sisu omanikud on sellisteks toiminguteks sõnaselgelt kirjalikult lubanud kooskõlas lepingutingimustega. eraldi kokkulepe.

7.6. Seoses tekstimaterjalidega (artiklid, väljaanded, mis on Antiik ja Vanavara veebilehel avalikkusele vabalt kättesaadavad) on nende levitamine lubatud tingimusel, et on lisatud link Antiik ja Vanavarale.

7.7. Administratsioon ei vastuta Kasutaja ees mis tahes kahju või kahju eest, mis on tekkinud Kasutajale Antiik ja Vanavara veebilehel sisalduva või selle kaudu edastatud Sisu ja muude sideandmete kustutamise, salvestamise ebaõnnestumise või suutmatuse tõttu.

7.8. Administratsioon ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad: saidi või üksikute teenuste kasutamisest või suutmatusest kasutada; volitamata juurdepääs Kasutaja suhtlusele; mis tahes kolmanda isiku avaldused või käitumine saidil.

7.9. Administratsioon ei vastuta ühegi kasutaja poolt Antiik ja Vanavara veebilehel postitatud teabe eest, sealhulgas, kuid mitte ainult: autoriõigusega kaitstud teabe eest, ilma autoriõiguse omaniku selgesõnalise nõusolekuta.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Enne kohtusse nõude esitamist Kasutaja ja Halduse vahelistest suhetest tulenevate vaidluste kohta on kohustuslik esitada nõue (kirjalik ettepanek või elektrooniline ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).

8.2. Pretensiooni saaja teatab 30 kalendripäeva jooksul pretensiooni kättesaamise päevast pretensiooni esitajale kirjalikult või elektrooniliselt pretensiooni läbivaatamise tulemustest.

8.3. Kui kokkuleppele ei jõuta, suunatakse vaidlus Rakvere Arbitraažikohtusse.

8.4. Sellele privaatsuspoliitikale ning kasutaja ja administratsiooni vahelistele suhetele kehtivad Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

9. Lisatingimused

9.1. Administratsioonil on õigus teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi ilma Kasutaja nõusolekuta.

9.2. Uus privaatsuspoliitika jõustub selle Antiik ja Vanavara veebilehel postitamise hetkest, kui privaatsuspoliitika uues väljaandes ei ole sätestatud teisiti.

9.3. Kõik ettepanekud või küsimused käesoleva privaatsuspoliitika kohta tuleb saata aadressil: raul.motus@gmail.com

9.4. Kehtiv privaatsuspoliitika on saadaval lehel https://antiikjavanavara.matrixonpeegel.com/privacy-policy/

Värskendatud: 01. november 2023

Rakvere, raul.motus@gmail.com

Antiques and Antiques Warehouse Silla 14, Rakvere, Estonia +372 5093521 raul.motus@gmail.com Open by appointment. There is a larger selection of goods on site. Not all goods are available on this website. By agreement transport. Peida

Verified by MonsterInsights